Regulamin

1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

2. Wpłaty za zajęcia należy uiścić na pierwszych zajęciach każdego miesiąca.

3. W przypadku niedokonania wpłaty do trzecich zajęć w danym miesiącu kursant nie będzie mógł uczestniczyć w dalszej części zajęć. Dorośli zostaną poproszeni o opuszczenie sali, a dzieci i młodzież pozostaną na sali pod opieką instruktora, ale bez możliwości aktywnego udziału w zajęciach. Po uregulowaniu wpłaty kursant może kontynuować naukę tańca na danych zajęciach.

4. Istnieje możliwość dokonania opłaty miesięcznej (abonament), opłaty za określoną ilość zajęć (karnet) oraz opłaty za pojedyncze zajęcia.

5. Opłata miesięczna (abonament) nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności kursanta na zajęciach.

6. Opłata miesięczna (abonament) jest zmienna i stanowi równowartość liczby zajęć w danym miesiącu.

7. Istnieje możliwość uzyskania zniżki w przypadku rodzin, rodzeństwa: min. 2 osoby: minus 10zł. Nie ma możliwości łączenia zniżek.

8. ST RESPECT zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. W takiej sytuacji kursant zostanie poinformowany o możliwości kontynuowania nauki tańca w innej grupie lub zwrócona mu zostanie opłata za niewykorzystane zajęcia.

9. W przypadku choroby instruktora, zajęcia ma prawo poprowadzić inny instruktor wyznaczony przez ST RESPECT

10. Na sali obowiązuje obuwie zmienne: taneczne lub sportowe.

11. Na terenie ST RESPECT obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz środków odurzających.

12. Każdy członek ST RESPECT powinien dbać o czystość i porządek w zakresie własnych możliwości.

13. Za wszystkie szkody (materialne i osobiste) wyrządzone przez niepełnoletniego kursanta odpowiadają jego rodzice bądź opiekunowie, osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność za własną osobę.

14. ST RESPECT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i w holu, rekomenduje się zabieranie ze sobą cennych przedmiotów na salę.

15. Na sali mogą przebywać jedynie kursanci (którzy dokonali opłaty za zajęcia) i instruktor, nie wolno przyprowadzać na zajęcia rodziców i znajomych.